ຟິມຕິດກັນຮອຍ | Screen Protector for the sony a7 III/ a7R IV/ a9/ RX10 & RX100 Series Camera

ປະເພດ: Flim - ຕິດໜ້າຈໍ
30.000 ກີບ

ແຜ່ນຕິກກັນຮອຍສໍາລັບກ້ອງ Sony a7 III/ a7R IV/ a9/ RX10 & RX100 Series Camera

  • ຄວາມບາງຂອງແຜ່ນຂະໜາດ 0.5mm
  • ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ 100%
  • ແຜ່ນຢາງອ່ອນ
  • ( ແຜ່ນຊະນິດອ່ອນ ທໍາມະດາ )

159 ຄັ້ງ

ມີສິນຄ້າພ້ອມບໍລິການ!

ແຜ່ນຕິກກັນຮອຍສໍາລັບກ້ອງ Sony a7 III/ a7R IV/ a9/ RX10 & RX100 Series Camera

  • ຄວາມບາງຂອງແຜ່ນຂະໜາດ 0.5mm
  • ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ 100%
  • ແຜ່ນຢາງອ່ອນ
  • ( ແຜ່ນຊະນິດອ່ອນ ທໍາມະດາ )