Sirui Saturn 35N 35mm T2.9 1.6x Carbon Fiber Full-Frame Anamorphic (Neutral Flare)

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄວບຄຸມເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • ເອັບເຟັກລາຍເສັ້ນທີ່ເປັນກາງ, ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໂຕກ້ອງເປັນຄາບອນໄຟເບີນ້ຳໜັກເບົາ
 • ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດຄົງທີ່ 1.6 ເທົ່າ
 • ໄອຣິສ 10 ໃບມີດ ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ລວງນອນຂອງເລນຊົງກົມ 22 ມມ
 • ໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່: 0.9 m, ກຽວຕົວກອງ 58 mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For E mount 

43 ຄັ້ງ

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄວບຄຸມເຊັນເຊີຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ: T2.9 ຫາ T16
 • ເອັບເຟັກລາຍເສັ້ນທີ່ເປັນກາງ, ໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • ໂຕກ້ອງເປັນຄາບອນໄຟເບີນ້ຳໜັກເບົາ
 • ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດຄົງທີ່ 1.6 ເທົ່າ
 • ໄອຣິສ 10 ໃບມີດ ສ້າງໂບເກ້ຮູບໄຂ່
 • FOV ລວງນອນຂອງເລນຊົງກົມ 22 ມມ
 • ໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່: 0.9 m, ກຽວຕົວກອງ 58 mm

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For RE mount 
 • Adapter For E mount