Sirui Jupiter 35mm T2 Full-Frame Macro Cine

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄຸ້ມຄອງຮູບແບບຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ T2 ຫາ T22
 • ມ່ານຕາ 11 ໃບ
 • ກຽວກອງ 92 ມມ
 • Cine-Style 0.8 MOD Focus ແລະ Iris Gears
 • 9.4" ໄລຍະການໂຟກັສຕ່ຳສຸດ
 • ການໝຸນ​ໂຟກັສ 200° 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For EF mount  
 • Adapter For  PL mount 

43 ຄັ້ງ

Jupiter

 

Jupiter

 

Jupiter

 

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ການຄຸ້ມຄອງຮູບແບບຟູເຟຣມ
 • ຊ່ວງຮູຮັບແສງ T2 ຫາ T22
 • ມ່ານຕາ 11 ໃບ
 • ກຽວກອງ 92 ມມ
 • Cine-Style 0.8 MOD Focus ແລະ Iris Gears
 • 9.4" ໄລຍະການໂຟກັສຕ່ຳສຸດ
 • ການໝຸນ​ໂຟກັສ 200° 

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For EF mount  
 • Adapter For  PL mount