Sirui Nightwalker 35mm T1.2 S35 (Gun Metal Grey)

ປະເພດ: Sirui lens - ເລນສ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄ່າຮູຮັບແສງ T2 9 ຫາ T16
 • ຟິວເຕີຂະຫນາດ 67mm
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່: 0.3 m
 • ການຫມູນຂອງວົງແຫວນໂຟກັສ: 270°
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງສຸດ: 77.6 – 79 mm.
 • ໂຄງສ້າງຕົວເລນສ: 11 ກຸ່ມ, 12 ອົງປະກອບ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For X mount 
 • Adapter For M3/4 

45 ຄັ້ງ

Sirui Nightwalker S35 T1.2 Cine Lens

Sirui Nightwalker S35 T1.2 Cine Lens

Sirui Nightwalker S35 T1.2 Cine Lens

Sirui Nightwalker S35 T1.2 Cine Lens

 

ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ

 • ຄ່າຮູຮັບແສງ T2 9 ຫາ T16
 • ຟິວເຕີຂະຫນາດ 67mm
 • ໄລຍະໂຟກັສຕ່ຳສຸດທີ່: 0.3 m
 • ການຫມູນຂອງວົງແຫວນໂຟກັສ: 270°
 • ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງສຸດ: 77.6 – 79 mm.
 • ໂຄງສ້າງຕົວເລນສ: 11 ກຸ່ມ, 12 ອົງປະກອບ

 

* ຂໍອະໄພໃນລາຄາໄລຍະນີ້ເນື່ອງຈາກເຫຼດແລກປ່ຽນມີການຜັນຜວນຕະຫຼອດເວລາ 

 ລາຄາອາດມີການປ່ຽນໂດຍບໍ່ທັນແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ກະລຸນາສອບຖາມ! *

Mounts Optional

 • Adapter For E mount 
 • Adapter For RF mount 
 • Adapter For X mount 
 • Adapter For M3/4